حسین ماه تمام منحسین ماه تمام من، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
حـــلمــاجـــونحـــلمــاجـــون، تا این لحظه: 11 ماه و 10 روز سن داره

حـــــلما و حســــین

مسافرت شمال 95

               حسین "ماه تمام من" ! جان بابا سلام  بسان رود که در پلنگ دره سر به صخره می زند رونده باش امید معجزه ز مرده نیست ، زنده باش .   زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت کوک کردن ساز سفر ...   ***در زمین عشقی نیست که زمینت نزند ، آسمان را دریاب. . .***   حال و هوای آن روزهایمان شمالی بود .  ویراژ خاطرات شمال بود  و کوچه های شلوغ ذهن مان ... جلسه هماهنگی شب جمعه در منزل ما تشکیل شد . بخت با ...
25 شهريور 1395

پارک ژوراسیک ، بیلینو و تئاتر ماه پیشونی

آفاق را گردیده ام مهر بتان سنجیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری . سلام حسین عزیزم "ماه تمام من" . عشق بابا سلام  . هستی مادر سلام . سلام بر تابستان . سلام بر تمام روزهای خداوند . سلام بر چشم هایت آن گاه که باران مهر می باراند . سلام بر تپش های قلبت آن گاه که تند می شود . سلام بر نفس هایت آن گاه که به شماره می افتد . سلام بر تبسم های شیرینت آن گاه که با احساس می بیزد . سلام بر  مسمّای اسمت آن گاه که با شور حسینی به دلمان چنگ می زند .       "ماه تمام من" تنور عشق بابا داغ است . عشقبازی اش گل انداخته است . ...
6 شهريور 1395
1